Romeinen 8 – Geloofszekerheid

Martin Jung

24 feb, 2024

Eerst lezen Romeinen 8:1-30 [NBV]

De zekerheid de geloofs 8:31-39 [NGD]

31 ¶  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

32  Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

33  Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;

34  wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

36  Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.

37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

38  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,

39  noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Vraag: Wie heeft er nog nooit getwijfeld aan zijn/haar geloof? Dat het evangelie ook voor jou bedoeld is?

Romeinen 8 begint is voor sommigen een bevrijdend woord, voor anderen haast vanzelfsprekend: natuurlijk is er geen veroordeling; veroordeling, waar hebben we het over?

Paulus is bepaald niet positief over de wijze waarop het er in het leven van mensen soms aan toegaat. Aan de eigen natuur, de gezindheid van het vlees, kan niemand zich onttrekken. Die is overal. De ban van het kwaad is verbijsterend groot. We zijn daar dagelijks getuige van. In hoofdstuk 7 heeft Paulus laten zien hoe hij daar ook in zijn eigen leven mee worstelt. Als christen leven, leven door de Geest, blijft een voortdurende strijd tegen de wetmatigheden van zonde en dood.

Het is niet moeilijk om dit met voorbeelden uit de alledaagse praktijk te illustreren. In deze perikoop is er Paulus alles aan gelegen dat zijn hoorders, zijn lezers zullen begrijpen, dat het toch anders kan. De vreugde van het leven door de Geest staat centraal. Het gaat om die nieuwe, andere, eigenlijke wijze van leven: vrijgemaakt door Jezus Christus.

Zoals gezegd heeft Paulus in het begin van de Romeinenbrief zich uitgelaten over de wijze van leven van mensen en hoe de wet bevestigd is door het offer van de Here Jezus. Nu spreken we over de wet van de Geest. Dit kunnen we lezen in Romeinen 8:2

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. [NBG]

In Romeinen 8:31-39 heeft Paulus het over de zekerheid des geloofs.

Honderd procent zekerheid van je geloof, dat het evangelie ook voor jou is. Het lijkt wel een onmogelijke opgave. Zelf heb ik dit ook een periode gehad en dacht dat ik hier de enige in was. Echter, nog niet zo lang geleden, was er in de gemeente een spreker en wat bleek. Die heeft exact hetzelfde probleem gehad.

Maar hoe kunnen we dan zeker zijn van ons geloof, dat het evangelie ook voor jou en mij is. Sterker nog, dat de bijbel waar is. Als we eenmaal gaat twijfelen lopen we het gevaar om aan alles te twijfelen. Je moet het zo zien…..laten we zeggen dat er een kraai is die probeert een nestje van ongeloof en twijfel op jou hooft te maken en iedere keer dat hij komt legt hij een takje neer om zo dat nestje op te bouwen. Als je die kraai zijn gang laat gaan zal dat nestje steeds groter en sterker worden. Het is dus zaak om direct elk takje weg te halen en die kraai geen enkele kans te geven.

Een mooie tekst die ik lang geleden eens in een preek hoorde en voor in mijn bijbel staat is deze:

 Voed je geloof en je twijfels zullen van de honger omkomen.

Hoe mooi is dit. We kunnen dus die takjes van twijfel en ongeloof weghalen door ons te voeden met Gods Woord. Hoe dichter we bij Hem blijven des te beter we in staat zijn om hem te weerstaan die ons wil weghouden van Zijn eeuwige liefde. Want wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? (vs 35)

0 reacties

Een reactie versturen