Het nieuwe leven

Martin Jung

2 mei, 2024

Romeinen 8:1–17

1Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je ‘ik’ wil. 2Want doordat jullie bij Hem horen, heeft ‘de wet van de Geest’ die levend maakt, jullie vrijgemaakt van ‘de wet van het kwaad’ die doodt. 3De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo’n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God. 4Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt. Want wij leven niet meer op de manier die ons oude ‘ik’ wil, maar op de manier die de Geest wil.

5De mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil. 6De mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, komen uiteindelijk uit bij de dood. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, krijgen leven en vrede. 7Mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze ook niet. 8Daarom geniet God niet van zulke mensen. 9Maar jullie laten je niet langer leiden door jullie ‘ik,’ maar door de Geest. Tenminste, als de Geest van God in jullie woont. Als de Geest van Christus niet in je woont, ben je niet van God.

10Als Christus in je woont, zal je lichaam nog wel sterven doordat het in de macht van het kwaad is. Maar je geest ontvangt leven, doordat God je heeft vrijgesproken van alle schuld. 11Gods Geest heeft Jezus Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Als diezelfde Geest in jullie woont, zal Hij ook júllie sterfelijke lichaam weer levend maken.

12Daarom, broeders en zusters, hoeven we niet langer te doen wat ons oude ‘ik’ wil. 13Als jullie alleen maar doen wat je oude ‘ik’ wil, zullen jullie sterven. Maar door de Geest kunnen jullie de verlangens van je oude ‘ik’ overwinnen. Als jullie je door Hem laten leiden, zullen jullie leven.

14Iedereen die door Gods Geest wordt geleid, is een kind van God. 15Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem vol vertrouwen: “Lieve Vader!” 16Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn. 17En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft. 18En ik weet zeker dat de heerlijke dingen die God ons geeft, alles goedmaken wat we nu moeten lijden.

Vs 2 Want doordat jullie bij Hem horen, hee􀅌 ‘de wet van de Geest’
die levend maakt, jullie vrijgemaakt van ‘de wet van het kwaad’ die
doodt.

Vraag: Is hier spaken van twee verschillende weten?

Het antwoord is nee, er is één wet maar die op twee verschillende manieren gebruikt kan worden.

Eerder hebben we ook over Romeinen 7 gesproken en nu over Romeinen 8. Romeinen 7 en Romeinen 8 zijn sterk met elkaar verbonden. Romeinen 7 is echter geen verleden en Romeinen 8 is geen oordeel.

Hoofdstuk 7 gaat vooral over wanhoop maar hoofdstuk 8 vooral  over hoop. Beiden gaan over de strijd, worsteling waar we dagelijks mee te kampen hebben.

In een tijd waarin de kerkleden in Rome geen eenheid vormden en verdeeld waren over een aantal belangrijke kwesties, schreef Paulus hoe ze door de Heilige Geest te volgen hun gevallen natuur konden overwinnen door de verzoening van Jezus Christus. 

Hij beloofde dat als ze dat deden, ze mede-erfgenamen met Christus zouden worden van alles wat onze hemelse Vader heeft.

De apostel Paulus schreef aan de heiligen in Rome over de erfenis die onze hemelse Vader elk van zijn kinderen aanbiedt.

Een van de waarheden die in deze verzen worden duidelijk gemaakt, is dat onze hemelse Vader ons alles wil geven wat Hij heeft.

Net als het volk van Israël worden wij bevrijd uit slavernij van de zonde en komen wij via de woestijn aan in het beloofde land. In de woestijn moet je hoop blijven houden.

In de woestijn keren veel mensen God de rug toe. Dit zagen we bij het volk Israël maar dit zien we ook in deze tijd. Vaak keren wij God de rug toe als het moeilijk wordt en ook dan moet je je laten lijden door de Heilige Geest.

De wet hoort bij deze woestijnreis maar de wet en de Heilige Geest spreken elkaar nooit tegen.

Als christen is het belangrijk om een goede kennis te hebben van de Thora. Hierin vinden we de wet en lezen we hoe het volk wordt bevrijd uit de slavernij

We worden bevrijdt van de zonde die de wet misbruikt! Psalm 73 geeft dit mooi weer.

Als je in je geloofsbeleving zover gekomen bent dat je niet meer op jezelf gericht bent, maar op de Heer Jezus, zul je gaan ontdekken dat de Heilige Geest in je aan het werk kan gaan. De Heilige Geest wordt hier “de Geest van het leven” genoemd. De Heilige Geest bewerkt niet de dood, maar het leven. Zo was Hij werkzaam in het leven van Christus Jezus.

Overal waar de Heer Jezus kwam, bracht Hij leven. Toen de Heer Jezus Zelf gestorven was, stond Hij op uit de dood in de kracht van de Geest van het leven. Op precies dezelfde manier ben jij door deze Geest van het leven verlost uit de macht van de zonde en de dood.

De nieuwe krachtbron die vanaf nu in je leven wil werken, is de Heilige Geest. Als je je door Hem laat leiden, zul je ook de rechtvaardige eis van de wet vervullen. Nu zul je misschien denken: ‘Ben ik dan toch nog aan de wet onderworpen?’ Nee, zeker niet. Maar denk je dat de Heilige Geest je iets zal laten doen wat tegen de wet ingaat? Natuurlijk niet.

Daarom, als jij je door de Geest laat leiden, zul je, om zo te zeggen, automatisch doen wat de wet zegt. Dat betekent niet dat het vervullen van de wet het doel is van het wandelen naar de Geest. Wandelen naar de Geest wil veel meer zeggen. Het wil zeggen dat je de Geest de ruimte geeft in je leven en dat Hij je denken vult.

Wie echter Gods Geest heeft ontvangen, is niet meer in het vlees, maar in de Geest. De klemtoon ligt op God. Het is de Geest van God Die nu in je woont. De Geest van God maakt niet jou belangrijk, maar Christus. Door de Geest van God ben je met Christus verbonden, hoor je bij Hem. Wie de Geest van Christus niet heeft, hoort niet bij Hem.

Waarom wordt hier nu ineens gesproken over de Geest van Christus? Ik denk om je te laten zien dat de Geest Die jij ontvangen hebt, dezelfde Geest is Die ook Christus in Zijn leven hier op aarde leidde. Als je de evangeliën leest, zie je dat voortdurend. Je moet bijvoorbeeld eens kijken naar de verzoeking in de woestijn in Lukas 4 (Lk 4:1).

Je leest daar hoe Hij, vol van de Heilige Geest, terugkeerde van de Jordaan om naar de woestijn te gaan. En ook toen Hij in de woestijn was, liet Hij Zich door de Geest leiden. Daardoor bleef Hij staande in de verzoeking. Hij bleef op God gericht.

Dat wil de Geest ook bij jou doen. De Geest van God woont in jou omdat Christus in jou is. De Geest van God kan Zich alleen verbinden met wat van Christus is. Dat houdt in dat het lichaam, zoals het door de zonde gebruikt werd voor verkeerde praktijken, dood is.

Anders kon Gods Geest niet in je komen wonen. Maar nu Christus in jou is, is het volkomen op zijn plaats dat de Geest in je woont om in het leven dat jij nu leeft de heerschappij te hebben, precies zoals dat bij Christus het geval was.

Door de Geest van God geleid worden is toch wel wat anders dan je leven in te richten volgens een of andere wet. Wanneer een wet je leefregel is, stel je je gelijk aan een slaaf. Een slaaf leeft niet vanuit een innige verbinding met zijn meester. Hij moet eenvoudig doen wat hem opgedragen wordt. De angst om iets verkeerd te doen speelt op de achtergrond steeds mee.

De geest, dat is het nieuwe leven dat je nu ontvangen hebt, heeft niets met slavernij en angst te maken. De geest die je ontvangen hebt, is een geest van zoonschap. Dat is even wat anders! Hierdoor roep je God als Vader aan. Je roept: “Abba, Vader!” Dat geeft een vertrouwelijke en vriendschappelijke omgang aan. Je kent je Vader als Iemand Die dicht bij jou is en bij Wie jij dicht gebracht bent. Hij heeft jou lief en jij vertrouwt Hem volledig. Je bent in een familierelatie met Hem gebracht. Je bent Zijn kind geworden.

De Heilige Geest, Die in je woont, getuigt met jouw geest – dat is het nieuwe leven dat je ontvangen hebt – dat je een kind van God bent. Je bent een kind van je ouders omdat je uit hen geboren bent. Dat is een voldongen, onherroepelijk feit. Daar verandert niets of niemand wat aan. Een kind van God ben je omdat je uit God geboren bent. Daar verandert niets of niemand wat aan.

Daarom is het: eenmaal een kind van God, altijd een kind van God. In een kind komen de karaktertrekken van de ouders naar voren. Zo komen in een kind van God de eigenschappen van God tot uiting. In Filippenzen 2 lees je daar wat over (Fp 2:14-16a). Daar gaat het meer over je verantwoordelijkheid. Hier, in Romeinen 8, gaat het meer over je voorrechten. Dit hoofdstuk is er vol van. En het wordt steeds mooier en rijker.

Als je een kind bent, dan ben je ook een erfgenaam. Een erfgenaam is iemand die een bepaalde bezitting van een ander krijgt. God is Eigenaar van de schepping. Hij zal Zijn bezittingen aan jou geven, wanneer je met Christus verheerlijkt zult zijn. Christus is namelijk dé Erfgenaam. Jij bent mede-erfgenaam met Hem. Wat je ontvangt, ontvang je altijd in verbinding met Hem. Tenminste, als je ook met Hem lijdt.

Als je met Hem lijdt, is dat het bewijs dat je het nieuwe leven bezit. Want het gaat hier om een lijden dat ook de Heer Jezus gekend heeft toen Hij op aarde was. Hij heeft geleden in deze schepping, waar Hij zag hoe de zonde zijn verwoestende werk had gedaan en deed.

0 reacties

Een reactie versturen